GDPR

SOUHLAS RODIČE SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE MLADŠÍHO 16 LET

udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost
REDEMPTOR a.s.
IČO 63078511,
se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3071
kontaktní E-mail: info@missprincess.cz
kontaktní telefonní číslo: +420 221 875 106
(dále také „správce“)

KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

Rodič ……… (jméno, příjmení, bydliště rodiče, kontaktní e-mail)
Dítě mladší 16 let ……… (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt)

KATEGORIE DOTČENÝCH (ZPRACOVÁVANÝCH) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno, příjmení, bydliště, podpis a kontaktní e-mail rodiče.
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, evidenční číslo a datum vstupu do soutěže Miss Princess u dítěte mladšího 16 let.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Příjemcem osobních údajů zpracovávaných správcem u jednotlivých kategorií subjektu údajů mohou být rovněž orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaných osobních údajů plnit právními nebo vnitřními předpisy uloženou povinnost a dále společnosti a jiné osoby podílející se na organizaci a průběhu soutěže Miss Princess a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webových stránek, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci osobních údajů budou externí daňový poradce (účetní firma) a externí právní poradce.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů zákonně, korektně a transparentně.
Osobní údaje subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě existence jednoho nebo více právních důvodů a pro jeden nebo více zcela konkrétních účelů.
Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje subjektu údajů na základě existence souhlasu uděleného subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů rodiče (jméno, příjmení, bydliště a podpis) je nezbytné pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte mladšího 16 let pro vznik dítěte mladšího 16 let v soutěži Miss Princess.
Zpracování osobního údaje rodiče (kontaktní e-mail) je nezbytné pro vyrozumívání o konání jednotlivých fází soutěže Miss Princess a o činnostech realizovaných v rámci soutěže Miss Princess.
Zpracování osobních údajů dítěte (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, evidenční číslo a datum vzniku členství) je nezbytné pro jeho účast v soutěži Miss Princess.

KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou u obou kategorií subjektu údajů (rodiče i dítěte mladšího 16 let) zpracovávány a uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat osobní údaje
ručně v papírové (listinné) podobě,
ručně v elektronické podobě a
ručně kombinací papírové a elektronické podoby.
Správce bude vést o činnostech zpracování osobních údajů záznamy.

INFORMACE A SDĚLENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato práva:

Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. V případě zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení s informacemi o účelu zpracování osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců, plánované doby zpracování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Právo kdykoli odvolat souhlas, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na výmaz (právo být zapomenut) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.
Právo získat osobní údaje poskytnuté správci a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost).
Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.